Konferencja ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju Panel 1 KU ZIELONEJ GOSPODARCE cz I Zrównoważony rozwójWysłuchanie na temat Rio+20 (konferencja ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (UNCSD), która odbędzie się w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r.) 

Panel 1 KU ZIELONEJ GOSPODARCE cz I 

Achim Steiner . Executive Director of the United Nations Environment Programme and Under Secretary General of the United Nations . Problemem jest wzrost populacji, konsumpcji. Zmiany następujące w zakresie środowiska są widoczne na całym świecie. W perspektywie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, energetycznego, żywnościowego, wodnego zmiany klimatyczne odgrywają znaczącą rolę. Żyjemy w czasach w których bezpieczeństwo żywnościowe, zaopatrzenia w żywność, zmiany klimatu to tematy które wzrastają nie tylko pod względem zarządzania wymiarem środowiskowym ale również pod względem radzenie sobie z szerszą perspektywą rozwoju. Rozwoju, który będzie wykonalny w przyszłości z punktu widzenia zrównoważenia i równości. Zrównoważenie, równość i trwałość to fundamentalne definicje dla relacji międzynarodowych. Wielostronność musi panować jako struktura, platforma. Do roku 2050 nastąpi potrojenie się konsumpcji m.in. w zakresie, energetyki, biomasy, materiałów budowlanych. Potroi się konsumpcja zasobów. Jest to ryzyko dla gospodarki światowej. W procesie negocjacji nie ma koncepcji zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest porozumienie miedzy światowymi podmiotami. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest niezbędna. Celem konferencji jest rewizja i ponowne rozważenie zasad Rio+20, Agendy 21. Należy uniknąć ponownego otwarcia tematów juz ustalonych. Konieczna jest lepsza baza polityczna. Zmiany klimatyczne są elementem napędzającym gospodarkę w ostatnich 20 latach np. gospodarka energetyczna, mobilność, tematy zintegrowanych zmian w atmosferze, biosferze, adaptacja i przyszłość rolnictwa itd. Zagrożeniem w wielostronności jest wytykanie palcem pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Trzeba zastanowić się dlaczego świat nie rozwija się szybciej. Świat jest nie dobrze przygotowany do takiego Szczytu. Kraje rozwijające się starają się zareagować na konsekwencje kryzysu finansowego i gospodarczego. Gospodarki wschodzące odgrywają bardzo ważną rolę gospodarczą na świecie ale jeszcze nie odgrywają roli geopolitycznej. Zwiększa się różnica pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi ponieważ mają inne interesy. Nie ma jasnej, wspólnej perspektywy jeżeli chodzi o reakcje amerykańsko – europejską na politykę klimatyczną. Społeczeństwo oczekuje, że ktoś podejmie rolę przywódcy na świecie. Rio mogłoby zapewnić światu reakcję na temat tego w jaki sposób będziemy zarządzali przyszłym rozwojem naszej planety. Za 25 lat na świecie będzie 9 mld ludzi. Na zieloną gospodarkę należy patrzeć pod kątem walki z ubóstwem, wspierania i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Europa ma znakomitą sytuację. Poprzez własny rozwój bardzo progresywnej polityki środowiskowej. UE często poruszała te tematy ze względu na dynamikę pomiędzy PE, RE, KE a państwami członkowskimi. Działania w państwach członkowskich były przyspieszane ponieważ były w UE. Tą samą dynamikę, wnioski należy zastosować dla społeczności międzynarodowej, pamiętając o tym, że kraje znajdują się w różnej sytuacji.

Dyskusje prowadzone w UE z punktu widzenia polityki klimatycznej, różnorodności, Natury 2000, WPR. Ukierunkowało to rozwój zielonej gospodarki. W Programach Środowiskowych ONZ przechodzi się na zielona gospodarkę. Niezbędne jest przedstawienie wizji zielonej gospodarki. Jest to alternatywna gospodarka. Aktualna gospodarkę należy zmienić na gospodarkę bardziej zieloną, która będzie korzystała z mniejszej liczby zasobów, surowców, emitowała mniej zanieczyszczeń.

Zrównoważony rozwój - zrównoważona gospodarka na Ziemi

Zrównoważony rozwój – zrównoważona gospodarka na Ziemi

Istotne jest stworzenie trwałego kapitału. W UE już wdrażana jest w praktyce oszczędność wykorzystania surowców. Świat uprzemysłowiony i gospodarki wschodzące zaczynają również przemieszczać się w tym kierunku. Chiny, Brazylia, Indie chcą iść w kierunku gospodarki zielonej. Patrząc na wskaźniki polityki np. Program Pięcio Letni Chin, czy też mieszankę energetyczną Brazylii, widoczne są zmiany. Z punktu widzenia ONZ nie można dopuścić by 140 innych państw (najmniejszych, najuboższych, wyspiarskich) nie zostało porzuconych przez gospodarkę która się zmienia. Wsparcie powinno być jednym z najważniejszych tematów w Rio. Należy zastanowić się jak pomóc tym państwom. Wielostronny system ONZ jest bardzo ostro kontrolowany, proces negocjacyjny jest często krytykowany w kontekście wielostronnym. Świat w Rio musi stworzyć paradygmat zrównoważonego rozwoju. Musi stworzyć również 3 filary. Na świat należy patrzeć z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Kluczowym w Rio będzie przejście z trzy filarowego podejścia na wspólne, powiązane tzn. postęp osiągany w jednym obszarze wspierany jest przez inne. Na tym polega zielona gospodarka. Zmiany środowiskowe które są wprowadzane muszą także zapewniać rozwój społeczny i gospodarczy. Kwestie zdrowia publicznego, kwestie społeczne, środowiskowe są ze sobą bardzo powiązane. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi o tym ze 25 % osób, które umierają przedwcześnie na świecie, umierają ze względów środowiskowych. Konieczne są zielone miejsca pracy, wzrost gospodarczy, rozwijanie produkcji, usług. Nie można tego robić na podstawie przestarzałych modeli. Konieczne jest wzmocnienie ram instytucjonalnych. Niezbędne jest zarządzanie środowiskowe gospodarką. Sprawy środowiskowe są istotne w dniu dzisiejszy. Konieczne jest zarządzanie konsensusem międzynarodowym. Korzystanie z potencjału działania razem. Opierając się na strukturze, która ma 40 lat, nie ma właściwych standardów, nie ma spotkań ministrów na forum, doprowadziło, że niema zarządzania środowiskowego na świecie. Konieczne jest zrobienie tego co robi ze zdrowiem Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Należy to samo zrobić ze środowiskiem.