Konferencja ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju Panel 1 KU ZIELONEJ GOSPODARCE cz II Zrównoważony rozwójKarl Falkenberg . Director General for Environment, European Commission UE stoi przed globalnym wyzwaniem. W 2050 roku na świecie będzie ok. 9 mld ludzi. Większość przyrosty lokowana jest w miastach rozwijających się. Oznacza to większy popyt na surowce i zasoby oraz standardy życia. Priorytetem jest ograniczenie użycia i lepsza efektywność wykorzystanie zasobów. Istotne jest przestawienie gospodarki na nowe tory. Należy wprowadzić zamknięty obieg ekonomiczny. Zielona gospodarka jest kołem zamachowym rozwoju. Niezbędne jest lepsze zrozumienie i nagłośnienie problemów środowiskowych. Trzeba stworzyć i właściwie ukształtować wspólną wizję zrównoważonego rozwoju. Ważna jest zmiana podejścia politycznego, instytucjonalnego na rzecz strategii działania razem. Określenie głównych celów i uszczegółowienie zrozumienia zielonej gospodarki to podstawa. Zielona gospodarka jest wsparciem dla zrównoważonego rozwoju. Należy określić standardy życia. Ważny jest zrównoważony rozwój pod kątem społecznym, gospodarczym, środowiskowym. Istotne jest przekonanie obywateli do tego, że zielona gospodarka jest nową strategią rozwoju. Bardzo ważne jest określenie inwestycji w kapitał gospodarki zielonej, rolnictwa, energii odnawialnej, czystej wody, biomasy. Trzeba określić środki, parametry, które można włączyć do gospodarki, dla zachęcenia inwestorów do działań proekologicznych. Powinno się opodatkować surowce, których jest mało. Polityka cenowa musi kłaść nacisk na czynnik surowców a ni pracy. Niezbędne jest zaangażowanie do dyskusji społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Ważne jest podpisanie się wszystkich podmiotów pod deklaracją. Nie należy skupiać się na przeszłości, należy nakierować konferencje na przyszłość. Kraje będą musiały wywiązywać się z obowiązków zależnie od poziomu rozwoju. Należy przekonać partnerów do multilateralizmu. Za pomocą jednomyślności proces integracyjny przebiega powoli. Trzeba określić proces decyzyjny.

Peter Wooders. Senior Economist, International Institute for Sustainable Development Przechodzenie do zielonej gospodarki to priorytet. Niezbędna jest analiza sytuacji w państwach członkowskich i ustalenie celu. Potrzebna jest definicja zielonej gospodarki. Nie można kontynuować aktualnej gospodarki. Ważne są zachęty dla ludzi, aby brali pod uwagę obawy związane z zieloną gospodarką. Należy tworzyć odpowiednie warunki dla tworzenie zielonej gospodarki. Kraje muszą kontynuować działania które leżą w ich interesie pod kątem zrównoważenia i trwałości. Istotne są jasne ramy legislacyjne i bardziej zielone systemy opodatkowania. Konieczne jest korzystanie z najlepszych modeli np. Europa Północna. Niezbędne jest zaprzestanie inwestowanie w sektory, które niszczą zielona gospodarkę. Istotne są zielone zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne muszą być zrównoważone. 1 % światowego PKB jest dopłacane do paliw kopalnych – cofnięcie dopłat to redukcja emisji o 5%. Należy przeanalizować i przeprowadzić reformę nieskutecznych dopłat. Informacje o dopłatach energetycznych w krajach rozwiniętych są niewiarygodne. Europa swoim systemem podatkowym zachęca do korzystania z gazu i ropy. Wspiera się wydobywanie paliw kopalnych. Konieczne jest stworzenie nowych standardów produktów. Ważne jest zrównoważenie zamówień publicznych.

Zrównoważony rozwój - zielona gospodarka

Zrównoważony rozwój – zielona gospodarka

W partnerstwach publiczno-prywatnych, kryteria społeczne i środowiskowe są niewielkie. Problem stanowi intensywne wykorzystanie energii. W sektorach przemysłowych musi być bardziej skuteczna technologia i infrastruktura. Istotne jest stworzenie oszczędnej gospodarki. Niezbędne są atrakcyjne warunki dla inwestowania w zieloną gospodarkę. Potrzebne jest przywództwo UE. Niezbędne są krótkie, intensywne działania państw członkowskich. Należy zlikwidować dopłaty do paliw kopalnych. Bardzo ważne jest wspieranie innych krajów. Istotne jest międzynarodowe porozumienie w sprawie przejścia do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii. Potrzeba przeanalizować nowe technologie i konkurencyjność. Konieczna jest polityka budżetowa pod kątem zrównoważonego, trwałego rozwoju. Zielona gospodarka musi dotrzeć do budżetu.

Martha Chouchena-Rojas . Head Global Advocacy. Care International. Przed UE stoi ogromne wyzwanie. Nastąpi przyjęcie programu istotnie wpływającego na zmiany na świecie. UE musi obrać rolę przywódcy w redukcji emisji CO2, gospodarce niskoemisyjnej. Konieczne jest osiąganie celi rozwojowych i środowiskowych. Osiągnięcie gospodarki zrównoważonej musi mieć wymiar społeczny. Zielona gospodarka musi zawierać element walki z ubóstwem. 1 mld ludzi na świecie to skrajne bieda, to ludzi najbardziej dotknięci zmianami klimatycznymi. Z tego 70% to kobiety. Istotne jest podkreślenie równouprawnienia i zaangażowania kobiet. Nie mówi się o istotnej roli kobiet. Należy skupić się na wymogach konkretnych branż. Bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo musi być włączone do innych polityk – synteza. 75% ludności w krajach rozwijających się zależy od rolnictwa. Należy się zastanowić jak zwiększyć produkcję rolną bez niszczenia planety. 1/3 produkowanej żywności ulega zniszczeniu. Bezpieczeństwo żywności to bardzo ważny element. Istotne jest zarządzanie gospodarka w sposób zrównoważony. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywności to priorytet w Rio. Należy przewidzieć odpowiednie środki do zmian w krajach rozwijających się. Kraje rozwinięte muszą spełnić zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej. Inwestycje w zieloną gospodarkę nie powinny wpływać na oficjalną liczbę pomocy rozwojowej. Ważna jest jakość pomocy. Inwestycje w ramach zielonej gospodarki muszą wspierać ludzi biednych i być neutralne dla zmian klimatycznych. Kwestia równości, pomocy ludziom musi być podkreślona na konferencji.