ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – JAK MOŻE BYĆ POPRAWIONE? cz I Zrównoważony rozwójZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – JAK MOŻE BYĆ POPRAWIONE?

Brice Lalonde. Executive Coordinator of the UN Conference Rio 2012. Potrzeba globalnego zarządzania zrównoważonym rozwojem. Musi się to wiązać z zaangażowaniem wszystkich krajów. Konieczna jest analiza dotychczasowych polityk. Istotne są zintegrowane działania i zwiększenie ilości sieci. Potrzeba wsparcia finansowego dla rozwoju. 100 mld/rok od roku 2020. Aby zdobyć fundusze konieczne jest angażowanie wszystkich podmiotów. Przedsiębiorcy, społeczności lokalne to istotny element zielonej gospodarki. Zrównoważony rozwój powinien opierać się o odpowiednią strukturę. Ważna jest ocena raportów, projektów przez grupę, forum. Niezbędne jest polepszenie otoczenia instytucjonalnego. Brazylia chce aby utworzyć organizacje pozarządową nad zrównoważonym rozwojem. Konieczny jest wiążący charakter decyzji. Należy określić poszczególne rundy rozwojowe. Trzeba przekonać państwa, że zrównoważony rozwój jest dobry dla gospodarki. Priorytetem jest wytyczenie strategii na przyszłe lata.

Głównym celem konferencji jest:

• ochrona odnowionych, politycznych zobowiązań państw w sprawie

zrównoważonego rozwoju,

• oszacowanie postępów w implementacji dotychczasowych ustaleń,

• określenie nowych wyzwań.

Konferencja skupiać się będzie także na dwóch podstawowych zagadnieniach:

• zielonej gospodarce w kontekście zrównoważonego rozwoju i likwidacji

ubóstwa,

• strukturze instytucjonalnej związanej ze zrównoważonym rozwojem.

UNEP należy przekształcić w organizację. Konieczny jest dialog z obywatelami. Należałoby powołać Trybunał Środowiskowy np. zanieczyszczenie oceanów to dobro publiczne. Można by pozywać jednostki za to odpowiedzialne. Nie należy cofać się wstecz. Nie można godzić się na ustępstwa w kwestii prawa środowiskowego. Niezbędne są ambitne cele.

Ricardo Neiva Tavares. Ambassador, Brazilian mission to the EU Niezbędne jest zaangażowanie Brazylii na rzecz zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej. Główne cele zrównoważonego rozwoju to zwalczanie ubóstwa i zielona gospodarka. Konieczne jest odnowienie zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Istotne są poważne wytyczne. Potrzebne są dyskusje na poziomie instytucjonalnym. Trzeba przeprowadzić rewizję implementacji zobowiązań międzynarodowych. Należy wzmocnić efektywność instytucjonalną. Powinno się rozwiązać problem niewłaściwego transferowania technologii. Istotna jest reforma ram zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest zwiększenie kosztów na powstanie Międzynarodowej Organizacji Ochrony Środowiska. Zarządzanie na poziomie lokalnym, państwowym musi wykorzystywać najlepsze aktualne systemy. Należy stworzyć organizacje pozarządową na rzecz działań związanych z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem. Trzeba zmienić Kartę Narodów Zjednoczonych o kwestie środowiskowe. Musi nastąpić rozwój finansowania. Ważna jest rewizja międzynarodowego modelu współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Istotna jest lepsza koordynacja i zapewnienie wytycznych programu związanego ze zrównoważonym rozwojem. Podstawą jest synteza trzech filarów: społecznego,gospodarczego, środowiskowego. Ważne jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji. Istotne jest zrewidowanie spuścizny z Rio (1992r). Niezbędne jest promowanie ochrony środowiska, dobrobytu społecznego, zbilansowanej gospodarki.